Metsästysseuran säännöt

1 §.
Yhdistyksen nimi on Kuolion metsästysseura
ja kotipaikka Kuusamon kunta.

2§.
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3 §.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) pyrkii hankkimaan itselleen nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;

2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja;

3) kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä;

4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, iäriestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkikiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;

5) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvotaan metsästys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästäjätapojen, riisranhoidon työmuotojen sekä tiista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;

6) edistää puhdasrotuisten mctsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta; sekä

7) opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4 §.
Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen ko kouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9 § kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.

*) Toimikaudeksi suositellaan enintään kolme vuotta.

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai- tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

5 §.
Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä taikokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tailerotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa-kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

6 §.
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee apuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta vuotta*).

Vuosittain on erovuorossa 3 jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokunta ensi kertaa valittaessa.

Johtokunnan puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautta, valitaan hänen tilallecn yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokun’nan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtävänä on:
1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön;

2) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, .huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta;

3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;

4) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;

5) nimetä 9 5:n kohdassa 16 mainitut edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt;

6) tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;

7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä;

8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa;

9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi;

10) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtakunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaisclle riistanhoitoyhdistykselle; sekä

11) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

7 §.
Yhdistyksen ja toimintavuosi on kalenterivuosi, Johto kunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettaviksi viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle.

8 §.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen kokousta Seuratoimintapalsaa Koillissanomat -nimisessä sanomalehdessši julkaistulla) kokousilmoituksella.

9 §.
Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

2) todetaan kokouksen laillisuus;

3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;

5) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneeltr tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille; *

7) toiznitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali;
8) toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali;

9) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän- varamiestensä vaali;

10) vahvistetaan toiminta- ja- riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten;

11) hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;

12) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;

13) valitaan tarpeelliset jaostot;

14) hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintän kahden kolmasosan läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;

15) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

18) käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 §.
Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

11 §.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.

12 §.
Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomien metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista päätetään vuositain kesäkokouksessa.

13 §.
Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

14 §.
Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueenssa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapaihtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja tulee yhdistyksen antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

15 §.
Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen .purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen ko kouksessa sen jälkee, kun johtokunta. on asian. käsitellyt, ja asiasta on mainitut kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on: kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

16 §.
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaisillc on tehtävä ilmoitus purkamisesta.

17 §.

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.