Hirvenmetsästyssäännöt 2014

Kesäkokouksessa 13.8.2017 hyväksyttiin lisäykset hirvenmetsästyssääntöihin.

Kesäkokouksessa 23.8.2014 hyväksyttiin lisäykset hirvenmetsästyssääntöihin.

KUOLION METSÄSTYSSEURA RY.

 

HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ

YLEISTÄ

1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.

2. Kaadettavaksi anottavien hirvien lukumäärä sopeutetaan alueen hirvikannan vuosituottoon, hirvitutkimuksen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja tieliikenteen vahinkomääriin.

3. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.

4. Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain vuosi- tai syys/kesäkokouksessa ja se saatetaan kaikkien seurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä.

METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA

1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat seuran jäsenet.

2. Metsästysalueista pidetään ajantasalla olevaa kartastoa, joka on myös hirviseurueen käytössä.

3. Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan.

KAATOLUVAT

1. Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat jäsenet, hirvijaosto tai hirviseurueen johto.

2. Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan myöntäjän ja mahdollisten yhteislupakumppaneiden kanssa seuran nimenkirjoittajat tai vuosikokouksen tai johtokunnan tehtävään nimeämät jäsenet tai seurueen metsästyksenjohtaja.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN

1. Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran 15 vuotta täyttäneet seuran jäsenet ja maansa hirvenmetsästykseen antaneet, ellei seuran säännöissä ole muuta jäsenyyslajiin liittyvää erityisehtoa.

2. Seuran hirviseurue muodostetaan, ellei seuran säännöissä muuta todeta, vuosittain seuran yleisen vuosi- tai kesä/syyskokouksen yhteydessä.

3. Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla seurueen perustavassa kokouksessa tai ilmoittamalla siitä metsästyksenjohtajalle elokuun loppuun mennessä tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

4. Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna voimassa oleva ampumakoe.

METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO

1. Seuran hirvenmetsästyksen johtajan ja tarvittavan määrän varajohtajia valitsee vuosittain, seuran säännöistä ja käytännöstä riippuen, seuran vuosi- tai kesä/syyskokous, seuran johtokunta, hirvijaosto tai muodostettu hirviseurue.

2. Hirviseurueen tarvitsemat muut toimihenkilöt (esim. sihteeri, passilohkojen vetäjät, saaliskäsittelijät, jälkitunnustelijat, tilastojen pitäjät, jne) seurue valitsee keskuudestaan.

3. Seurueen kokoontumisista ja niissä tehdyistä päätöksistä pidetään kirjaa metsästyksenjohtajan johdolla.

4. Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan tilastointia, seuran vuosikertomusta, riistalaskentaa ja sidosryhmien tarpeita sekä seuran omaa arkistointia varten.

METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT

1. Metsästyskauden aloittamisesta päätetään seurueen perustavassa kokouksessa ja seurueen jäsenen velvollisuus on ottaa selville aloitusajankohta.

2. Ns. yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet (la-su). Muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päättää metsästyksenjohtaja.

3. Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. Tulkintatilanteet ratkaisee metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen. Hirvenmetsästykseen osallistuvien jäsenten koirat on ilmoitettava hirvikokouksessa. Hirvenmetsästysalue jaetaan kahdeksaan (8) lohkoon, joilla metsästys tapahtuu. Koiria käytetään 6 koiraa / päivä. Muutokset koirien määriin sovitaan erikseen. Omalla vuorolla poissa oleva koira korvataan toisella koiralla. Korvaava koira sovitaan erikseen. Koirista pidetään kirjaa siten, että kaikilla koirilla tulee tasapuolisesti vuoroja. Koiria käytetään yksi (1)/koiran omistaja/vuoro. Koiraa saa vaihtaa yhden kerran oman vuoron aikana. Koiran omistajan estyessä, voi omistaja nimetä yhden (1) seurueeseen kuuluvan henkilön koiransa ohjaajaksi ko. koiravuorolle. Vuorot arvotaan/suunnitellaan etukäteen ennen jahtia. Hirvenmetsästykseen käytettävä koira tulee olla rokotettu. Koiran omistaja vastaa omistamiensa koirien vakuutuksista. Rokotustodistus on esitettävä metsästyksen johtajalle hänen sitä pyytäessä. Muutoksista koirien käyttöön metsästyskauden aikana päättää ennen metsästystä nimetty toimikunta. Ei koiravuorossa oleva metsästäjä osallistuu muuhun metsästykseen, saaliin kuljetukseen ja käsittelyyn.

4. Seurue käyttää eri metsästysmuotoina koirametsästystä ja ajometsästystä miesajona. Kyttäysmetsästys kohdistetaan tapauskohtaisesti vain ns. ongelmahirviin esim. mansikkamailla tuhoa tuottaviin.

OSALLISTUMISVELVOLLISUUS

1. Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallista metsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä päätetään hirviseurueen vuosittaisessa perustavassa kokouksessa. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin.

2. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja metsästysmajan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto sekä peijaiset valmisteluineen.

3. Seuraamuksettomia vapaapäiviä yleisiksi sovituista metsästyspäivistä seurueen jäsenellä on perustamiskokouksen mukaisesti metsästyskauden aikana 25% tai on osallistumisvelvollisuus sovittuihin jahteihin 75% metsästyspäivistä

4. Seurueen jäsenten metsästyksestä poissaolopäiviltä, jotka ylittävät edellisen kohdan kiintiön, jäsen maksaa seuran tilille 20 euroa/ poissaolopäivä tai korvaa sen ______________________________________________ tavalla.

5. Metsästyksestä tai hirvipeijaisista poissaolo on ilmoitettava metsästyksenjohtajalle tai varajohtajalle perjantai-iltaan mennessä. Metsästyksestä voi luopua kesken jahdin. Osallistumismaksuja ei palauteta eikä luopuja osallistu jäljellä olevien hirvien lihanjakoon. Mikäli metsästäjä on kahtena (2) peräkkäisenä päivänä pois jahdista ilmoittamatta poissaolostaan, hän on luopunut metsästyksestä.

6. Seurueen jäsenen on oikeus käyttää poissaolopäivilleen tuuraajaa. Tuuraaja on oltava seurueeseen kuuluva jäsen tai seurueen jäsenen perheestä. Seurueen ulkopuolinen tuuraaja osallistuu kaikkeen muuhun toimintaan, mutta ei ampujaksi. Seurueen ulkopuolinen tuuraaja on nimettävä ennen syksyn metsästyksen alkua. Tuuraaja ei saa ottaa omaa koiraa mukaan.

AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY

1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliin käsittelyvaiheisiin.

2. Ellei metsästyksenjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava kaatolaukauksen jälkeen saaliin pistäminen.

3. Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella/-silla, epähygienialla tai muulla tavalla.

4. Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliin käsittelyyn.

HAAVOITTAMISTILANNE

1. Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytyminen siihen ammutun laukauksen jälkeen.

2. Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee:

*ilmoittaa ennakolta sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle

*merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä

*merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumishetkellä

Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä, ne merkiten ja sotkematta, enintään 150 metriä. Ammutun hirven jäljille lähteminen on aina ilmoitettava naapuripasseille

KAATAJAMÄÄRITYS
• Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut siihen ensimmäisenä tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa osumasta.
• Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.
• Tulkintatilanteissa kaatajiksi on nimettävissä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan saalisosuuden keskenään.

SAALIIN JAKO
• Kaadetun hirven nahka, pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat metsästysperinteiden mukaisesti hirvenkaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan etukäteen.
• Kaadetusta hirvestä toimitetaan kunnolliset paisti- ja/tai keittotarpeet sille maanomistajalle, jonka omistamalle vuokramaalle hirvi kaatui. Tämä ns. kiitospala voidaan korvata myös muulla seuran perinteiden mukaisella tavalla.
• Lihanjako tapahtuu seurueen täysivaltaisten jäsenten kesken tasaosuuksin, jotka jatkotilanteessa arvotaan. Lihanjakoryhmät arvotaan ennen metsästystä. Metsästysvieraiden saalisosuuksista päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista.

RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT
• Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on huolehtia myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.
Seurue valitsee keskuudestaan ennen metsästystä toimikunnan, johon kuuluu metsästyksen johtajia ja neljä (4) jo ennalta valittua varajohtajaa.
• Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelee em. toimikunta.
• Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava toimikunnan tietoon, jonka puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti.
• Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja kohtuullisia.

Jäsentä voidaan rangaista, jos hän hirvieläintä ampuessa poikkeaa annetuista ohjeista lukumäärään, ikään tai sukupuoleen nähden

——-ampuu hirvieläimen selvästi ylipitkältä matkalta tai muuten epäedullisista olosuhteissa, joissa kuolettavan laukauksen ampuminen todennäköisesti haavoittaa eläintä, eikä sitä saada kaadettua samana päivänä
——-ampuu tarpaattoman laukauksen tai muuta riista kun on sovittu
——-poistuu luvatta passipaikalta tai jahdista
——-käyttäytyy sopimattomasti jahdin aikana muita henkilöitä kohtaan
——-on alkoholin vaikutuksen alaisena tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena siinä määrin, että jahtiturvallisuus vaarantuu
RANGAISTUKSET
Jäsen voidaan erottaa seurasta määräajaksi(jahtikausi), jos hän
——-aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa ihmiselle, kotieläimille tai toisen omaisuudelle
——-rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä tai törkeästi hyviä metsästystapoja
——-metsästää ilman metsästyksenjohtajan lupaa tai rikkoo metsästyksenjohtajan antamia ohjeita
——-aiheuttaa seurueelle/yhdistykselle haittaa tai toimii niiden etujen vastaisesti

Rangaistuksista ja sääntöjen tulkinnasta päättää metsästyksenjohtaja ja paikalla olevat varajohtajat

 

PEIJAISET
• Peijaiset ovat yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran toimintamahdollisuuksista. Peijaistapahtumalla edistetään ja lujitetaan seuran/seurueen ja maanomistajien sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistoimintaa.
• Peijaistapahtuman järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia ovat mahdollisuuksiensa mukaan kaikki seurueen jäsenet.
• Peijaisryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä seuran johtokunnan, metsästyksen johtajiston ja hirviseurueen kanssa.

KUSTANNUKSET
• Hirviseurueen kulut ja kulujen rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa ja kirjanpitoa.
• Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen jako-osuuksilla olevien jäsenten kesken.
• Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä:

* lupamaksut
* yhteishankinnat
* peijaiskulut
* pelkkien hirvimaiden vuokrakulut
* muut kulut

• Mahdolliset seurueen tuotot vähennetään kulujen yhteismäärästä ennen jako-osuuksien laskemista.
• Metsästysseura voi tukea erillispäätöksin hirviseuruetta esim. peijaiskulujen kattamisessa osana maanomistajille ja muille paikkakuntalaisille suuntautuvaa suhdetoimintaansa.

YHTEISTOIMINTA
• Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapurianojien kanssa yhteiseen kaatolupaan (ns. yhteisanomus) päätetään vuosittain seuran vuosikokouksessa.
• Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen yhteistoimintasopimus, jonka sisältö saatetaan seurueen jäsenten tietoon.

METSÄSTYSVIERAAT
• Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta voi tehdä joko seura, seuran johtokunta tai hirviseurue.
• Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee hirviseurue.
• Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin perehdyttäjistä päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista.
• Vierailta perittävistä maksuista päättää seuran vuosikokous tai seuran johtokunta tahi jommankumman valtuuttamana hirviseurue.

METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
• Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä.
• Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueen jäsenille ja metsästysvieraille kirjallisena ennen metsästyksen aloittamista kuittausta vastaan.

PÄIVITYKSET / LISÄYKSET

Kesäkokouksessa 23.8.2014 hyväksytyt lisäykset sääntöihin:

•Hirvenmetsästykseen osallistuvan on suoritettava 2 talkoopäivää vuosittain (riistapelto, halonteko tai rakentaminen).

Jos ei ole suoritettu talkoopäiviä maksetaan talkoomaksua 30 €/pv.

•Yli 70-vuotiaita ei velvoiteta talkoisiin.

•Alle 18-vuotiaalta ei peritä kynnysmaksua, jos hän osallistuu huoltajan lihaosuudella ja on huoltajan mukana hirvenmetsästyksessä.

•Hirvenmetsästykseen osallistuva sijainen on aina ajomiehenä, jos ei ole maksanut kynnysmaksua (liiterimaksuja, 400 €).

Talkoomaksut ja osallistumismaksut on maksettava ennen hirvenmetsästyksen aloitusta.

 

Kesäkokouksessa 13.8.2017 hyväksytyt lisäykset sääntöihin:

Sääntöjä yhtenäistettiin jokaista metsästyspäivää, viikonloppu ja viikkometsästystä ei erotella.

 

 

 

LIITE: HYVÄT METSÄSTÄJÄTAVAT SML 13.4.1999

 

METSÄSTYSSÄÄNNÖN VUOSITTAISET VAHVISTUSPÄIVÄT

…../…..2014 …../…..2015 …../…..2016    …../…..2017 …../…..2018 …../…..2019